Zemo cenu kalendārs Par mums Kontakti
Saņemt piedāvājumu
pattern pattern pattern

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija:

SIA Round Run, reģ.nr. 40103921691, juridiskā adrese: Skolas iela 65 - 32, Jūrmala, LV-2016, e-pasts: info@roundrun.lv

 

Personas datu apstrādes nolūki:

-  Tūrisma pakalpojumu sniegšana (personas datu apstrādes juridiskais pamats: līgumisko un likumisko saistību izpilde):

  • personas identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
  • apdrošināšanas polišu noformēšanai;
  • vīzu noformēšanai;
  • iesniegumu un pretenziju izskatīšanai;
  • norēķinu administrēšanai;

-  grāmatvedības atskaišu sagatavošanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde).

-  parādu atgūšanai un piedziņai

-  komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana);

- informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde).

 

Personas datu saņēmēju kategorijas:

-  ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, SIA Round Run darbinieki, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;

-  vēstniecības un konsulārie departamenti;

-  persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Klienta vārdā (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);

-  darba devējs, ja Klients ir kāda uzņēmuma darbinieks, un tas dodas darba braucienā;

-  trešās personas, ar kurām SIA Round Run ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA Round Run uzņēmējdarbību;

-  tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;

-  tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Round Run likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA Round Run likumīgās intereses.

 

Klienta tiesības (piekļuve personas datiem):

-  Klientam, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA Round Run piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

-  Klientam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA Round Run datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati;

-  Klientam ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA Round Run par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Round Run vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses nosūtot pieprasījumu elektroniski uz SIA Round Run norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu. 

 

Klientam ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu (piemēram, neinformējot SIA Round Run par uzvārda maiņu, SIA Round Run nevar nodrošināt Klientu ar uzņemto saistību izpildi). Gadījumā, ja Klients nav savlaicīgi informējis SIA Round Run par personas datu maiņu, SIA Round Run nenes atbildību par Klientam radītajiem zaudējumiem.

SIA Round Run pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

SIA Round Run sniedz rakstveida atbildi Klientam pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:

-  uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā;

-  nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar drošu elektronisko parakstu.

 

SIA Round Run nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta pretenziju gadījumā SIA Round Run veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Klientam ir tiesības par SIA Round Run veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

Personas datu glabāšanas ilgums:

SIA Round Run glabā un apstrādā Klienta personas datus:

-  kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Round Run vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai celt prasību tiesā);

-  saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu 5 (piecus) gadus;

-  kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

Informējam:

SIA Round Run ir tiesības vienpusēji mainīt privātuma politiku, ievērojot datu subjektu tiesības un normatīvo aktu prasības.